Centrum Edukacji Komputerowej

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o organizowanych przez naszą firmę kursach komputerowych? Zapisz się na nasz Newsletter!


Sporządzanie kosztorysów ma istotne znaczenie przy ustalaniu kosztów wszelkiego typu prac budowlanych, ustalaniu organizacji robót, planowaniu zużycia czynników produkcji oraz ustalaniu finansowania i kontroli kosztów. Wykorzystanie komputera pozwala użytkownikowi na szybsze i łatwiejsze tworzenie kosztorysów.

Uczestnicy szkolenia najpierw poznają zasady kosztorysowania, a następnie przechodzą do praktycznego sporządzania kosztorysów w technice komputerowej z wykorzystaniem wybranego program (Zuzia / Norma)

 

 

Ramowy program kursu:

1. Zasady kosztorysowania

 • Podstawowe prawa i obowiązki inwestora
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego
 • Definicja i omówienie procesu inwestycji
 • Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa: koszty, ceny, płace
 • Podstawowe informacje o kosztorysach: definicja kosztorysu i jego znaczenie, rola i znaczenie kosztorysu w procesie inwestycyjnym, prawne podstawy kosztorysowania, sposoby wykorzystywania kosztorysów.
 • Związki między stopniem zaawansowania inwestycji a dokładnością kosztorysu
 • Zasady i metody sporządzania kosztorysów: forma kosztorysu oraz zapis jego treści, układ części i rozdziałów kosztorysu, korzystanie z Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR): korzystanie Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), zasady przedmiarowania robót, zasady obmiarowania robót, jednostkowe ceny robót, kalkulacja: uproszczona, szczegółowa, normowanie i kalkulacja składników ceny kosztorysowej: czasu pracy - godzinowa stawka robocizny, cena jednostkowa materiałów, cena jednostkowa pracy sprzętu, - koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
 • Rodzaje i sposoby sporządzania kosztorysów: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, kosztorys dodatkowy, kosztorys powykonawczy.


2. Komputerowe sporządzanie kosztorysów

 • Programy komputerowe do sporządzania kosztorysów  przegląd oprogramowania do tworzenia kosztorysów, podobieństwa i różnice na wybranych przykładach programów komputerowych.
 • Rozpoczęcie pracy z programem  elementy obszaru roboczego programu, wykaz klawiszy funkcyjnych i wykorzystanie ich w pracy z programem, zasady korzystania z systemu pomocy, opcje konfiguracyjne programu, współpraca programu z innymi aplikacjami.
 • Obsługa Bazy Katalogów: rodzaje baz cenowych, tworzenie i edycja, zasady wczytywania danych z zew. baz danych, wykorzystanie publikacji Sekocenbud o cenach w budownictwie, wstawianie danych do kosztorysu,
 • Tworzenie kosztorysów: tworzenie nowego kosztorysu, przedmiarowanie: edycja, wykorzystanie funkcji bibliotecznych, wstawianie i modyfikowanie pozycji kosztorysowych, wykorzystywanie Katalogów Nakładów Rzeczowych -  wyszukiwanie i wstawianie wybranych pozycji do kosztorysu, specyficzne widoki kosztorysu, metody obliczania wartości końcowej kosztorysu – narzuty, łączenie pozycji w kosztorysie, łączenie nakładów w zestawieniach, import danych, zabezpieczanie przed utratą danych, zapis danych.
 • Operacje na kilku kosztorysach: porównywanie, kosztorysy różnicowe.
 • Przykłady i modyfikacje kosztorysów: całościowego, rozliczeniowego,  różnicowego.
 • Drukowanie dokumentów, opcje wydruku kosztorysów: kosztorysów pełnych, kosztorysów skróconych, zestawień i innych danych

 

 

Czas trwania kursu: 45 godzin

Cena kursu: 870,00 zł