Centrum Edukacji Komputerowej


Sporządzanie kosztorysów ma istotne znaczenie przy ustalaniu kosztów wszelkiego typu prac budowlanych, ustalaniu organizacji robót, planowaniu zużycia czynników produkcji oraz ustalaniu finansowania i kontroli kosztów. Wykorzystanie komputera pozwala użytkownikowi na szybsze i łatwiejsze tworzenie kosztorysów.

Uczestnicy szkolenia najpierw poznają zasady kosztorysowania, a następnie przechodzą do praktycznego sporządzania kosztorysów w technice komputerowej z wykorzystaniem wybranego program (Zuzia / Norma)

 

 

Ramowy program kursu:

1. Zasady kosztorysowania

 • Podstawowe prawa i obowiązki inwestora
 • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego
 • Definicja i omówienie procesu inwestycji
 • Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa: koszty, ceny, płace
 • Podstawowe informacje o kosztorysach: definicja kosztorysu i jego znaczenie, rola i znaczenie kosztorysu w procesie inwestycyjnym, prawne podstawy kosztorysowania, sposoby wykorzystywania kosztorysów.
 • Związki między stopniem zaawansowania inwestycji a dokładnością kosztorysu
 • Zasady i metody sporządzania kosztorysów: forma kosztorysu oraz zapis jego treści, układ części i rozdziałów kosztorysu, korzystanie z Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR): korzystanie Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), zasady przedmiarowania robót, zasady obmiarowania robót, jednostkowe ceny robót, kalkulacja: uproszczona, szczegółowa, normowanie i kalkulacja składników ceny kosztorysowej: czasu pracy - godzinowa stawka robocizny, cena jednostkowa materiałów, cena jednostkowa pracy sprzętu, - koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
 • Rodzaje i sposoby sporządzania kosztorysów: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, kosztorys dodatkowy, kosztorys powykonawczy.


2. Komputerowe sporządzanie kosztorysów

 • Programy komputerowe do sporządzania kosztorysów  przegląd oprogramowania do tworzenia kosztorysów, podobieństwa i różnice na wybranych przykładach programów komputerowych.
 • Rozpoczęcie pracy z programem  elementy obszaru roboczego programu, wykaz klawiszy funkcyjnych i wykorzystanie ich w pracy z programem, zasady korzystania z systemu pomocy, opcje konfiguracyjne programu, współpraca programu z innymi aplikacjami.
 • Obsługa Bazy Katalogów: rodzaje baz cenowych, tworzenie i edycja, zasady wczytywania danych z zew. baz danych, wykorzystanie publikacji Sekocenbud o cenach w budownictwie, wstawianie danych do kosztorysu,
 • Tworzenie kosztorysów: tworzenie nowego kosztorysu, przedmiarowanie: edycja, wykorzystanie funkcji bibliotecznych, wstawianie i modyfikowanie pozycji kosztorysowych, wykorzystywanie Katalogów Nakładów Rzeczowych -  wyszukiwanie i wstawianie wybranych pozycji do kosztorysu, specyficzne widoki kosztorysu, metody obliczania wartości końcowej kosztorysu – narzuty, łączenie pozycji w kosztorysie, łączenie nakładów w zestawieniach, import danych, zabezpieczanie przed utratą danych, zapis danych.
 • Operacje na kilku kosztorysach: porównywanie, kosztorysy różnicowe.
 • Przykłady i modyfikacje kosztorysów: całościowego, rozliczeniowego,  różnicowego.
 • Drukowanie dokumentów, opcje wydruku kosztorysów: kosztorysów pełnych, kosztorysów skróconych, zestawień i innych danych